2019-01-30

Stadgar för Dansföreningen Korkskruven

Avskrift av pappersdokument, daterat 1996-01-20

 

§
 

1.  Föreningens namn:
Föreningens namn är
Dansföreningen Korkskruven
 

§

2.  Föreningens uppgift:
Föreningen skall verka för främjandet av dansutövande i former som styrelsen bestämmer.

 

§

3.  Föreningens säte:
Rev.1: 96-01-20
Föreningen skall ha sitt säte i Ale kommun.
 

§

4.  Medlemskap:
Föreningen är öppen för alla som vill delta i dess verksamhet.
Medlemskap kan erhållas genom kontakt med styrelsen eller i samband med
någon av föreningens tillställningar.
 

§

5.  Uteslutning:
Rev. 1: 96-01-20
Uteslutning kan efter styrelsebeslut ske om inte medlemsavgift, trots skriftlig påminnelse, erlagts för föregående verksamhetsår.

Samt om medlem medvetet skadar föreningens namn och/eller dess verksamhet.
 

§

6.  Medlemsavgift:
Medlemsavgiften fastställs av årsmötet och skall gälla för ett (1) kalenderår.
 

§

7.  Kallelse:
Kallelse till årsmötet skall skriftligt utsändas senast tre (3) veckor innan mötet.

 

§

8.  Årsmöte:
Årsmöte skall hållas under januari månad

Styrelse:

Rev. 1: 96-01-20

Styrelsen skall bestå av fem (5) ordinarie ledamöter och två (2) suppleanter. Ordinarie ledamöter väljs så, att högst tre femtedelar av styrelsen avgår samtidigt.
Ordföranden och Kassör, väljs med ett (1) års förskjutning.

Suppleanter väljs på ett (1) år.

Styrelseledamot får ej inneha förtroendeuppdrag i annan förening med samma eller liknande verksamhet.
Undantaget förtroendeuppdrag i överordnad organisation, distrikt/riksorganisation.


 

§

9.  Revisor:
En  revisor väljs på ett (1) år.

En revisorsuppleant väljs på ett (1) år..
 

§

10. Valberedning:
 Valberedningen väljs på ett (1) år.
 

§

11. Räkenskapsår:
 Föreningens räkenskapsår skall vara helt kalenderår.
 

§

12.  Beslut inom styrelsen:
  Styrelsen är beslutsför när mer än hälften av antalet är närvarande.
 

§

13. Stadgeändring:
 Stadgeändring kan göras endast på årsmötet och om två tredjedelar
 av de närvarande bifaller ändringen.
 Förslag om stadgeändring skall vara styrelsen tillhanda senast första
 december (1/12) före mötet.

 

§

14. Motioner:
 Motioner skall vara inlämnade till styrelsen senast första december (1/12)
 innan årsmötet.

 

§

 

15. Extra stämma:

 Extra stämma skall hållas när minst 25 % av medlemmarna så begär.

 

§

16.  Upplösning av föreningen:

 Rev.1: 96-01-20
 
Rev.2: 19-01-30
 Upplösning av föreningen kan ske när medlemsantalet är tio (10) eller mindre.

 Beslut tas på årsmöte eller extra stämma.

 Föreningens tillgångar skall då överföras till Cancerfond.

 Stämma som beslutar om upplösning, preciserar vid den tidpunkten aktuell
 cancerfond eller cancerfonder.